Kierunki kształcenia

 

3-letnie Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa mundurowa

4-letnie technikum w zawodach:

 • technik geodeta - NOWOŚĆ !!
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik logistyk
 • technik leśnik
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej


Technikum Geodezyjne

 

W trakcie nauki w technikum uczniowie zdobywają wiadomości
i umiejętności specjalistyczne z zakresu:

 • Wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników pomiarów
 • Obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych
 • Wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościam

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

W trakcie nauki w technikum uczniowie zdobywają wiadomości
i umiejętności specjalistyczne z zakresu:

 • zasad ekonomiki i organizacji zakładu
 • działalności marketingowej oraz biegłego posługiwania się językiem obcym
  w sytuacjach zawodowych
 • zasad organizacji pracy i obsługi konsumenta
 • prowadzenia zakładów gastronomii otwartej (bary, restauracje)
  i gastronomii zamkniętej (stołówki)
 • organizacji imprez typu: zjazdy, bale, wesela, wystawy, targi


Technikum Logistyczne

 

Zawód logistyk - przyszłość jest w zasięgu ręki !

Jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.

Logistyk jest zawodem uznanym, dobrze płatnym i z dużą przyszłością. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce. W Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją, środowiskiem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie np. wojska czy policji.

Do typowych miejsc pracy dla technika logistyka należą:

firmy transportowo-spedycyjne, firmy kurierskie, centra magazynowe i logistyczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne, handlowe, usługowe, terminale przeładunkowe, wojsko, szpitale, policja, urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie. Można również prowadzić własną firmę lub kontynuować naukę na studiach na kierunkach związanych z logistyką.

Drogi Gimnazjalisto!

Technikum logistyczne oferuje Ci uzyskanie trzech specjalizacji zawodowych:

 1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, w ramach której nabędziesz umiejętności:
 2. - zarządzania zapasami,
  - planowania z produkcji i dystrybucji,
  - magazynowania,
 3. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. W ramach tej specjalizacji nabędziesz umiejętności:
 4. - organizowania i monitorowania procesów transportowych,
  - dobierania środków technicznych i technologii przeładunkowych,
  - sporządzania dokumentacji transportowej,
 5. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. W ramach tej specjalizacji nabędziesz umiejętności:
 6. - planowania i organizowania prac związanych z logistyką w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
  - zarządzania gospodarką odpadami – ekologistyką,
  - zasad logistycznej obsługi imprez masowych,
  - planowania zadań logistyki miejskiej.


Technikum Leśne

 

Technik leśnik zdobywa kwalifikacje do:

 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu
 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac
 • sporządzania szacunków brakarskich
 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymiAbsolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach organizacyjnych lasów państwowych
 • państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych
 • oddziałach Biura Urządzania Lasu i w Geodezji Leśnej
 • przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni
 • pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych
 • jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania w zakresie zieleni


Technikum Hotelarskie

 

Celem nauczania na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia obiektów hotelarskich w warunkach rynkowych.
Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Uczeń po szkole może pracować w:

 • zakładach hotelarskich
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • zakładach uzdrowiskowych
 • pensjonatach
 • zajazdach
 • schroniskach
 • kwaterach prywatnych


Technikum obsługi turystycznej

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania programów imprez turystycznych i przygotowania ofert turystycznych
 • organizowania imprez turystycznych
 • przyjmowania zleceń i realizowanie zamawianych usług turystycznych
 • sporządzenia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez
 • kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń
 • przygotowania ofert turystycznych
 • kalkulowanie kosztów zamawianych świadczeń, obsługiwania klienta
 • promowania usług przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne
 • udzielanie informacji turystycznej
 • promowanie własnych firm

Firmy w których absolwent może znaleźć pracę:

 • biura podróży
 • agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • domy wczasowe
 • urzędy administracji państwowej
 • organy administracji samorządowej zajmujące się promocją turystyki
 • fundacje i stowarzyszenia
 • domy wczasowe

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz