KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Zagraniczne kursy metodyczno-językowe dla nauczycieli języków obcychWarto rozwijać się nieustannie i doskonalić zawodowo zwłaszcza, gdy są na to środki finansowe. Taką możliwość oferują programy europejskie m.in. Comenius (obecnie Erasmus Plus). W bieżącym roku nauczyciele języków obcych mogli po raz kolejny skorzystać z oferty „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” i wziąć udział w wybranym kursie na terenie Europy. Chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje, wymienić się doświadczeniami z innymi nauczycielami języka obcego oraz nawiązać z nimi współpracę i poznać nowatorskie metody nauczania nauczyciele Zespołu Szkół uczestniczyli również w zagranicznych kursach metodycznych. W tym roku szkolnym Pani mgr Aneta Wąsek-Powrózek przebywała w Exeter w Wielkiej Brytanii. Trwające 2 tygodnie szkolenie obejmowało bogaty program zajęć, które poświęcone były najnowszym technikom motywowania uczniów.

Kursy pozwalają nauczycielom, biorącym w nich udział odświeżyć znajomość nauczanego języka obcego, jak również zapoznać się z najnowszymi metodami nauczania, a także nawiązać kontakty z nauczycielami z krajów całego świata. Jest to bardzo cenna forma wymiany doświadczeń i może być ona podłożem do współpracy międzynarodowej. Kursy dają nauczycielowi możliwość lepszego poznania kultury, historii, osobliwości językowych i zwyczajów kraju, w którym kurs się odbywa. Oprócz różnego rodzaju zajęć warsztatowych, wykładów i spotkań grupowych organizator kursu zapewnia bogaty program kulturowo-krajoznawczy. Zagraniczne kursy metodyczno-językowe zdecydowanie podnoszą poziom kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych, co wpływa na podwyższenie jakości pracy szkoły.

Kurs w Exeter obejmował zajęcia służące wzbogaceniu wiedzy metodycznej nauczycieli. Pokazano, jak pracować na lekcji z uczniami o różnym poziomie, jak efektywnie ćwiczyć sprawność pisania, czytania, słuchania i mówienia w języku angielskim, jak korygować i klasyfikować błędy, skutecznie nauczać gramatyki języka angielskiego. Dużo czasu poświęcono na ćwiczenia fonetyczne, na techniki nauczania właściwej wymowy i ćwiczenia właściwego akcentu, które można wykorzystać ucząc w szkole. Zajęcia poświęcone były też wiedzy realioznawczej i metodyce jej nauczania. W programie były gry językowe, prezentacje multimedialne, wykłady (np. na temat systemu edukacji w Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich), dyskusje, spacery z przewodnikiem oraz wycieczki fakultatywne. W ramach kursu odbyła się lekcja pokazowa, która miała podsumować umiejętności zdobyte przez nauczyciela w trakcie jego trwania. Na tej podstawie został wystawiony certyfikat. Nauczyciele zostali zobligowani również do złożenia raportu z przebiegu całości kursu.

Kursy zagraniczne dają możliwość wzbogacenia wiedzy uczniów, można efektywniej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, wykorzystując poznane na kursie metody rozwijania sprawności pisania, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz mówienia. Szkoła zyskała lepiej przygotowanych metodycznie nauczycieli, którzy w sposób bardziej kompetentny przekazują wiedzę dotyczącą przedmiotu. Zwiększa to wymiar europejski szkoły. Dzięki zdobytej na kursie wiedzy i sposobom jej przekazywania nauczyciele Zespołu Szkół podwyższają znajomość języka u uczniów swojej szkoły, co wpływa na ogólne podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych. Słowa podziękowania i wdzięczności należą się Pani Dyrektor mgr Teresie Biernat, za pomoc i umożliwienie skorzystania z programu.

Nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim mgr Aneta Wąsek-Powrózek

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz