KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Współpraca Zespołu Szkół im. W. Witosa z Wielonarodową Brygadą w Lublinie

8 kwietnia br. do Zespołu Szkół przybył na spotkanie Dowódca Wielonarodowej Brygady - płk dr inż. D. Sobotka wraz z Oficerem Sekcji Wychowawczej - kpt. D. Drączkowskim, i Dowódca Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady - ppłk R. Kasperczuk w celu podpisania porozumienia z naszą szkołą, którą reprezentowała p. Teresa Biernat – dyrektor szkoły. Przy podpisaniu tego porozumienia obecny był płk dyplomowany rezerwy-B. Gzik(uczący w mundurówce) oraz młodzież Liceum Mundurowego.

Celem tego porozumienia jest umacnianie etosu oraz kultywowanie chlubnych tradycji Wojska Polskiego, rozpowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, pozyskiwanie kandydatów do służby wojskowej, integrowanie środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej.

Szkoła zobowiązała się do podejmowania działań mających na celu eksponowanie tradycji patriotycznej, prowadzenia działalności promującej szkołę wojskową podczas ważnych wydarzeń oraz uroczystości o charakterze patriotyczno - rocznicowym a także organizowania wspólnych przedsięwzięć kulturalno- oświatowych oraz zapewnienia żołnierzom w czasie ich pobytu na terenie szkoły warunków do prowadzenia zajęć.

Jednostka Wojskowa zobligowała się w szczególności do: udzielania merytoryczno - organizacyjnej i logistycznej pomocy w procesie edukacyjnym uczniów klasy z rozszerzonym przysposobieniem obronnym, dbania o właściwy poziom merytoryczny zajęć i dyscyplinę, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa w czasie zajęć prowadzonych na terenie Jednostki Wojskowej; prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród uczniów Szkoły ,zapraszania kadry dydaktycznej i młodzieży Szkoły do udziału w ważnych wydarzeniach rocznicowo - historycznych, szkoleniowo-wychowawczych oraz promocyjno-rekreacyjnych (w tym Dzień Otwartych Koszar);udziału przedstawicieli Jednostki Wojskowej w ważnych uroczystościach szkolnych.

Na tej współpracy skorzystają na pewno uczniowie Liceum Mundurowego, którzy kształceni są w atmosferze obywatelskiej troski o kultywowanie tradycji Wojska Polskiego. Niezależnie od miejsca i czasu szkoła musi pamiętać o wychowywaniu w duchu patriotyzmu i poszanowania najwyższych wartości, bo "jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co służą ojczyźnie" ( J. Kochanowski)

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz